مقاومسازی ترکیبی تیرهای بتن سبک سازهای مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادی و تحت بارهای رفت و برگشتیCFRPدورپیچ

چكیده

از نقاط آسیب پذیر تیرهای بتن مسلح در قابهای خمشی مقاوم در برابر زلزله، ناحیه بر ستون و نزدیک اتصال میباشد. در بحث تقویت این ناحیه به علت بالا بودن نیروهای برشی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. از روش های اصلی مقاومسازی ، مقاومسازی تیرها میباشند که هرکدام مزایا و معایب ویژهی خود را دارد. CFRP دو روش مقاومسازی با پوششهای فولادی و پوششهای پلیمری نمونهی 4 میتوان با ترکیب این دو روش از مزایای هر کدام استفاده و بر معایب آنها غلبه نمود. در این تحقیق آزمایشگاهی ابتدا نمونه از تیرهای بتنی در ناحیهی نزدیک 2 ساخته شده از بتن مسلح سبک سازهای تحت بارگذاری چرخهای دچار خرابی میشوند. سپس مقاومسازی شدهاند. ورقهای CFRP و دو نمونهی دیگر تنها با استفاده از CFRP اتصال با استفادهی توام از ورق فولادی و دورپیچ برای ایجاد محصورشدگی و تقویت برشی استفادهشده است. نتایج آزمایشها CFRP فولادی برای مقاومسازی خمشی و از دورپیچ های نشانگر عملكرد خوب این روش ترکیبی در تقویت تیرهای مسلح بتن سبک سازهای در ناحیهی نزدیک اتصال میباشد. به صورتی که، استفاده شده بود CFRP مقدارضریب شكل پذیری تیرهای بازسازی شده به صورت ترکیبی نسبت به نمونههایی که تنها در آنها از تقریبا صددرصد افزایش یافته، همچنین در این نمونهها افت ناگهانی مقاومت در حین بارگذاری مشاهده نگردید.

جهت مطالعه متن کامل مقاله بر روی کلمه دانلود کلیک بفرمایید.

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن